NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 21:1-4

21:1 anableqav <308> (5660) de <1161> eiden <1492> (5627) touv <3588> ballontav <906> (5723) eiv <1519> to <3588> gazofulakion <1049> ta <3588> dwra <1435> autwn <846> plousiouv <4145>

21:2 eiden <1492> (5627) de <1161> tina <5100> chran <5503> penicran <3998> ballousan <906> (5723) ekei <1563> lepta <3016> duo <1417>

21:3 kai <2532> eipen <2036> (5627) alhywv <230> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> h <3588> chra <5503> auth <3778> h <3588> ptwch <4434> pleion <4119> pantwn <3956> ebalen <906> (5627)

21:4 pantev <3956> gar <1063> outoi <3778> ek <1537> tou <3588> perisseuontov <4052> (5723) autoiv <846> ebalon <906> (5627) eiv <1519> ta <3588> dwra <1435> auth <846> de <1161> ek <1537> tou <3588> usterhmatov <5303> authv <846> panta <3956> ton <3588> bion <979> on <3739> eicen <2192> (5707) ebalen <906> (5627)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org