NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:68

1:68 euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474> oti <3754> epeskeqato <1980> (5662) kai <2532> epoihsen <4160> (5656) lutrwsin <3085> tw <3588> law <2992> autou <846>

Luke 1:78

1:78 dia <1223> splagcna <4698> eleouv <1656> yeou <2316> hmwn <2257> en <1722> oiv <3739> episkeqetai <1980> (5695) hmav <2248> anatolh <395> ex <1537> uqouv <5311>

Luke 7:16

7:16 elaben <2983> (5627) de <1161> fobov <5401> pantav <3956> kai <2532> edoxazon <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> legontev <3004> (5723) oti <3754> profhthv <4396> megav <3173> hgeryh <1453> (5681) en <1722> hmin <2254> kai <2532> oti <3754> epeskeqato <1980> (5662) o <3588> yeov <2316> ton <3588> laon <2992> autou <846>

Luke 19:44

19:44 kai <2532> edafiousin <1474> (5692) se <4571> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> sou <4675> en <1722> soi <4671> kai <2532> ouk <3756> afhsousin <863> (5692) liyon <3037> epi <1909> liyon <3037> en <1722> soi <4671> any <473> wn <3739> ouk <3756> egnwv <1097> (5627) ton <3588> kairon <2540> thv <3588> episkophv <1984> sou <4675>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org