NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:21

1:21 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> laov <2992> prosdokwn <4328> (5723) ton <3588> zacarian <2197> kai <2532> eyaumazon <2296> (5707) en <1722> tw <3588> cronizein <5549> (5721) en <1722> tw <3588> naw <3485> auton <846>

Luke 1:63

1:63 kai <2532> aithsav <154> (5660) pinakidion <4093> egraqen <1125> (5656) legwn <3004> (5723) iwannhv <2491> estin <1510> (5748) onoma <3686> autou <846> kai <2532> eyaumasan <2296> (5656) pantev <3956>

Luke 2:33

2:33 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> yaumazontev <2296> (5723) epi <1909> toiv <3588> laloumenoiv <2980> (5746) peri <4012> autou <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org