NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:6-9

19:6 kai <2532> speusav <4692> (5660) katebh <2597> (5627) kai <2532> upedexato <5264> (5662) auton <846> cairwn <5463> (5723)

19:7 kai <2532> idontev <1492> (5631) pantev <3956> diegogguzon <1234> (5707) legontev <3004> (5723) oti <3754> para <3844> amartwlw <268> andri <435> eishlyen <1525> (5627) katalusai <2647> (5658)

19:8 stayeiv <2476> (5685) de <1161> zakcaiov <2195> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> kurion <2962> idou <2400> (5628) ta <3588> hmisia <2255> mou <3450> twn <3588> uparcontwn <5224> (5723) kurie <2962> [toiv] <3588> ptwcoiv <4434> didwmi <1325> (5719) kai <2532> ei <1487> tinov <5100> ti <5100> esukofanthsa <4811> (5656) apodidwmi <591> (5719) tetraploun <5073>

19:9 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> [o] <3588> ihsouv <2424> oti <3754> shmeron <4594> swthria <4991> tw <3588> oikw <3624> toutw <5129> egeneto <1096> (5633) kayoti <2530> kai <2532> autov <846> uiov <5207> abraam <11> [estin] <1510> (5748)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org