NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:45-48

19:45 kai <2532> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> hrxato <756> (5662) ekballein <1544> (5721) touv <3588> pwlountav <4453> (5723)

19:46 legwn <3004> (5723) autoiv <846> gegraptai <1125> (5769) kai <2532> estai <1510> (5704) o <3588> oikov <3624> mou <3450> oikov <3624> proseuchv <4335> umeiv <5210> de <1161> auton <846> epoihsate <4160> (5656) sphlaion <4693> lhstwn <3027>

19:47 kai <2532> hn <1510> (5713) didaskwn <1321> (5723) to <3588> kay <2596> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> ierw <2411> oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> apolesai <622> (5658) kai <2532> oi <3588> prwtoi <4413> tou <3588> laou <2992>

19:48 kai <2532> ouc <3756> euriskon <2147> (5707) to <3588> ti <5101> poihswsin <4160> (5661) o <3588> laov <2992> gar <1063> apav <537> exekremato <1582> (5710) autou <846> akouwn <191> (5723)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org