NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:42-44

19:42 legwn <3004> (5723) oti <3754> ei <1487> egnwv <1097> (5627) en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> kai <2532> su <4771> ta <3588> prov <4314> eirhnhn <1515> nun <3568> de <1161> ekrubh <2928> (5648) apo <575> ofyalmwn <3788> sou <4675>

19:43 oti <3754> hxousin <2240> (5692) hmerai <2250> epi <1909> se <4571> kai <2532> parembalousin <4016> (5692) oi <3588> ecyroi <2190> sou <4675> caraka <5482> soi <4671> kai <2532> perikuklwsousin <4033> (5692) se <4571> kai <2532> sunexousin <4912> (5692) se <4571> pantoyen <3840>

19:44 kai <2532> edafiousin <1474> (5692) se <4571> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> sou <4675> en <1722> soi <4671> kai <2532> ouk <3756> afhsousin <863> (5692) liyon <3037> epi <1909> liyon <3037> en <1722> soi <4671> any <473> wn <3739> ouk <3756> egnwv <1097> (5627) ton <3588> kairon <2540> thv <3588> episkophv <1984> sou <4675>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org