NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:35

19:35 kai <2532> hgagon <71> (5627) auton <846> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> epiriqantev <1977> (5660) autwn <846> ta <3588> imatia <2440> epi <1909> ton <3588> pwlon <4454> epebibasan <1913> (5656) ton <3588> ihsoun <2424>

Luke 19:37

19:37 eggizontov <1448> (5723) de <1161> autou <846> hdh <2235> prov <4314> th <3588> katabasei <2600> tou <3588> orouv <3735> twn <3588> elaiwn <1636> hrxanto <756> (5662) apan <537> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> mayhtwn <3101> cairontev <5463> (5723) ainein <134> (5721) ton <3588> yeon <2316> fwnh <5456> megalh <3173> peri <4012> paswn <3956> wn <3739> eidon <1492> (5627) dunamewn <1411>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org