NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:20-22

19:20 kai <2532> o <3588> eterov <2087> hlyen <2064> (5627) legwn <3004> (5723) kurie <2962> idou <2400> (5628) h <3588> mna <3414> sou <4675> hn <3739> eicon <2192> (5707) apokeimenhn <606> (5740) en <1722> soudariw <4676>

19:21 efoboumhn <5399> (5711) gar <1063> se <4571> oti <3754> anyrwpov <444> austhrov <840> ei <1510> (5748) aireiv <142> (5719) o <3739> ouk <3756> eyhkav <5087> (5656) kai <2532> yerizeiv <2325> (5719) o <3739> ouk <3756> espeirav <4687> (5656)

19:22 legei <3004> (5719) autw <846> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> sou <4675> krinw <2919> (5692) se <4571> ponhre <4190> doule <1401> hdeiv <1492> (5715) oti <3754> egw <1473> anyrwpov <444> austhrov <840> eimi <1510> (5748) airwn <142> (5723) o <3739> ouk <3756> eyhka <5087> (5656) kai <2532> yerizwn <2325> (5723) o <3739> ouk <3756> espeira <4687> (5656)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org