NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 18:9-11

18:9 eipen <2036> (5627) de <1161> kai <2532> prov <4314> tinav <5100> touv <3588> pepoiyotav <3982> (5756) ef <1909> eautoiv <1438> oti <3754> eisin <1510> (5748) dikaioi <1342> kai <2532> exouyenountav <1848> (5723) touv <3588> loipouv <3062> thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778>

18:10 anyrwpoi <444> duo <1417> anebhsan <305> (5627) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> proseuxasyai <4336> (5664) eiv <1520> farisaiov <5330> kai <2532> o <3588> eterov <2087> telwnhv <5057>

18:11 o <3588> farisaiov <5330> stayeiv <2476> (5685) tauta <5023> prov <4314> eauton <1438> proshuceto <4336> (5711) o <3588> yeov <2316> eucaristw <2168> (5719) soi <4671> oti <3754> ouk <3756> eimi <1510> (5748) wsper <5618> oi <3588> loipoi <3062> twn <3588> anyrwpwn <444> arpagev <727> adikoi <94> moicoi <3432> h <2228> kai <2532> wv <5613> outov <3778> o <3588> telwnhv <5057>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org