NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 18:31-34

18:31 paralabwn <3880> (5631) de <1161> touv <3588> dwdeka <1427> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> idou <2400> (5628) anabainomen <305> (5719) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> telesyhsetai <5055> (5701) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772) dia <1223> twn <3588> profhtwn <4396> tw <3588> uiw <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

18:32 paradoyhsetai <3860> (5701) gar <1063> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> empaicyhsetai <1702> (5701) kai <2532> ubrisyhsetai <5195> (5701) kai <2532> emptusyhsetai <1716> (5701)

18:33 kai <2532> mastigwsantev <3146> (5660) apoktenousin <615> (5692) auton <846> kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> anasthsetai <450> (5698)

18:34 kai <2532> autoi <846> ouden <3762> toutwn <5130> sunhkan <4920> (5656) kai <2532> hn <1510> (5713) to <3588> rhma <4487> touto <5124> kekrummenon <2928> (5772) ap <575> autwn <846> kai <2532> ouk <3756> eginwskon <1097> (5707) ta <3588> legomena <3004> (5746)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org