NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 17:11

17:11 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> poreuesyai <4198> (5738) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> autov <846> dihrceto <1330> (5711) dia <1223> meson <3319> samareiav <4540> kai <2532> galilaiav <1056>

Luke 18:31

18:31 paralabwn <3880> (5631) de <1161> touv <3588> dwdeka <1427> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> idou <2400> (5628) anabainomen <305> (5719) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> telesyhsetai <5055> (5701) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772) dia <1223> twn <3588> profhtwn <4396> tw <3588> uiw <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

Luke 19:28

19:28 kai <2532> eipwn <2036> (5631) tauta <5023> eporeueto <4198> (5711) emprosyen <1715> anabainwn <305> (5723) eiv <1519> ierosoluma <2414>

Luke 19:41

19:41 kai <2532> wv <5613> hggisen <1448> (5656) idwn <1492> (5631) thn <3588> polin <4172> eklausen <2799> (5656) ep <1909> authn <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org