NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 16:25-26

16:25 eipen <2036> (5627) de <1161> abraam <11> teknon <5043> mnhsyhti <3415> (5682) oti <3754> apelabev <618> (5627) ta <3588> agaya <18> sou <4675> en <1722> th <3588> zwh <2222> sou <4675> kai <2532> lazarov <2976> omoiwv <3668> ta <3588> kaka <2556> nun <3568> de <1161> wde <5602> parakaleitai <3870> (5743) su <4771> de <1161> odunasai <3600> (5743)

16:26 kai <2532> en <1722> pasin <3956> toutoiv <5125> metaxu <3342> hmwn <2257> kai <2532> umwn <5216> casma <5490> mega <3173> esthriktai <4741> (5769) opwv <3704> oi <3588> yelontev <2309> (5723) diabhnai <1224> (5629) enyen <1759> prov <4314> umav <5209> mh <3361> dunwntai <1410> (5741) mhde <3366> ekeiyen <1564> prov <4314> hmav <2248> diaperwsin <1276> (5725)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org