NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 16:20-23

16:20 ptwcov <4434> de <1161> tiv <5100> onomati <3686> lazarov <2976> ebeblhto <906> (5718) prov <4314> ton <3588> pulwna <4440> autou <846> eilkwmenov <1669> (5772)

16:21 kai <2532> epiyumwn <1937> (5723) cortasyhnai <5526> (5683) apo <575> twn <3588> piptontwn <4098> (5723) apo <575> thv <3588> trapezhv <5132> tou <3588> plousiou <4145> alla <235> kai <2532> oi <3588> kunev <2965> ercomenoi <2064> (5740) epeleicon <621> (5707) ta <3588> elkh <1668> autou <846>

16:22 egeneto <1096> (5633) de <1161> apoyanein <599> (5629) ton <3588> ptwcon <4434> kai <2532> apenecyhnai <667> (5683) auton <846> upo <5259> twn <3588> aggelwn <32> eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> abraam <11> apeyanen <599> (5627) de <1161> kai <2532> o <3588> plousiov <4145> kai <2532> etafh <2290> (5648)

16:23 kai <2532> en <1722> tw <3588> adh <86> eparav <1869> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> uparcwn <5225> (5723) en <1722> basanoiv <931> ora <3708> (5719) abraam <11> apo <575> makroyen <3113> kai <2532> lazaron <2976> en <1722> toiv <3588> kolpoiv <2859> autou <846>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org