NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:6-10

15:6 kai <2532> elywn <2064> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sugkalei <4779> (5719) touv <3588> filouv <5384> kai <2532> touv <3588> geitonav <1069> legwn <3004> (5723) autoiv <846> sugcarhte <4796> (5645) moi <3427> oti <3754> euron <2147> (5627) to <3588> probaton <4263> mou <3450> to <3588> apolwlov <622> (5756)

15:7 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> outwv <3779> cara <5479> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> estai <1510> (5704) epi <1909> eni <1520> amartwlw <268> metanoounti <3340> (5723) h <2228> epi <1909> enenhkonta <1768> ennea <1767> dikaioiv <1342> oitinev <3748> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) metanoiav <3341>

15:8 h <2228> tiv <5101> gunh <1135> dracmav <1406> ecousa <2192> (5723) deka <1176> ean <1437> apolesh <622> (5661) dracmhn <1406> mian <1520> ouci <3780> aptei <681> (5719) lucnon <3088> kai <2532> saroi <4563> (5719) thn <3588> oikian <3614> kai <2532> zhtei <2212> (5719) epimelwv <1960> ewv <2193> ou <3739> eurh <2147> (5632)

15:9 kai <2532> eurousa <2147> (5631) sugkalei <4779> (5719) tav <3588> filav <5384> kai <2532> geitonav <1069> legousa <3004> (5723) sugcarhte <4796> (5645) moi <3427> oti <3754> euron <2147> (5627) thn <3588> dracmhn <1406> hn <3739> apwlesa <622> (5656)

15:10 outwv <3779> legw <3004> (5719) umin <5213> ginetai <1096> (5736) cara <5479> enwpion <1799> twn <3588> aggelwn <32> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> eni <1520> amartwlw <268> metanoounti <3340> (5723)

Luke 15:23-24

15:23 kai <2532> ferete <5342> (5720) ton <3588> moscon <3448> ton <3588> siteuton <4618> yusate <2380> (5657) kai <2532> fagontev <5315> (5631) eufranywmen <2165> (5686)

15:24 oti <3754> outov <3778> o <3588> uiov <5207> mou <3450> nekrov <3498> hn <1510> (5713) kai <2532> anezhsen <326> (5656) hn <1510> (5713) apolwlwv <622> (5756) kai <2532> eureyh <2147> (5681) kai <2532> hrxanto <756> (5662) eufrainesyai <2165> (5745)

Luke 15:32

15:32 eufranyhnai <2165> (5683) de <1161> kai <2532> carhnai <5463> (5646) edei <1163> (5900) oti <3754> o <3588> adelfov <80> sou <4675> outov <3778> nekrov <3498> hn <1510> (5713) kai <2532> ezhsen <2198> (5656) kai <2532> apolwlwv <622> (5756) kai <2532> eureyh <2147> (5681)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org