NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:4

15:4 tiv <5101> anyrwpov <444> ex <1537> umwn <5216> ecwn <2192> (5723) ekaton <1540> probata <4263> kai <2532> apolesav <622> (5660) ex <1537> autwn <846> en <1520> ou <3756> kataleipei <2641> (5719) ta <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> poreuetai <4198> (5736) epi <1909> to <3588> apolwlov <622> (5756) ewv <2193> eurh <2147> (5632) auto <846>

Luke 15:8

15:8 h <2228> tiv <5101> gunh <1135> dracmav <1406> ecousa <2192> (5723) deka <1176> ean <1437> apolesh <622> (5661) dracmhn <1406> mian <1520> ouci <3780> aptei <681> (5719) lucnon <3088> kai <2532> saroi <4563> (5719) thn <3588> oikian <3614> kai <2532> zhtei <2212> (5719) epimelwv <1960> ewv <2193> ou <3739> eurh <2147> (5632)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org