NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:29-30

15:29 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) tw <3588> patri <3962> autou <846> idou <2400> (5628) tosauta <5118> eth <2094> douleuw <1398> (5719) soi <4671> kai <2532> oudepote <3763> entolhn <1785> sou <4675> parhlyon <3928> (5627) kai <2532> emoi <1698> oudepote <3763> edwkav <1325> (5656) erifon <2056> ina <2443> meta <3326> twn <3588> filwn <5384> mou <3450> eufranyw <2165> (5686)

15:30 ote <3753> de <1161> o <3588> uiov <5207> sou <4675> outov <3778> o <3588> katafagwn <2719> (5631) sou <4675> ton <3588> bion <979> meta <3326> pornwn <4204> hlyen <2064> (5627) eyusav <2380> (5656) autw <846> ton <3588> siteuton <4618> moscon <3448>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org