NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:21-22

15:21 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> uiov <5207> autw <846> pater <3962> hmarton <264> (5627) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> enwpion <1799> sou <4675> ouketi <3765> eimi <1510> (5748) axiov <514> klhyhnai <2564> (5683) uiov <5207> sou <4675> [poihson <4160> (5657) me <3165> wv <5613> ena <1520> twn <3588> misyiwn <3407> sou] <4675>

15:22 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> pathr <3962> prov <4314> touv <3588> doulouv <1401> autou <846> tacu <5035> exenegkate <1627> (5657) stolhn <4749> thn <3588> prwthn <4413> kai <2532> endusate <1746> (5657) auton <846> kai <2532> dote <1325> (5628) daktulion <1146> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kai <2532> upodhmata <5266> eiv <1519> touv <3588> podav <4228>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org