NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:2-7

15:2 kai <2532> diegogguzon <1234> (5707) oi <3588> te <5037> farisaioi <5330> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> legontev <3004> (5723) oti <3754> outov <3778> amartwlouv <268> prosdecetai <4327> (5736) kai <2532> sunesyiei <4906> (5719) autoiv <846>

15:3 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778> legwn <3004> (5723)

15:4 tiv <5101> anyrwpov <444> ex <1537> umwn <5216> ecwn <2192> (5723) ekaton <1540> probata <4263> kai <2532> apolesav <622> (5660) ex <1537> autwn <846> en <1520> ou <3756> kataleipei <2641> (5719) ta <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> poreuetai <4198> (5736) epi <1909> to <3588> apolwlov <622> (5756) ewv <2193> eurh <2147> (5632) auto <846>

15:5 kai <2532> eurwn <2147> (5631) epitiyhsin <2007> (5719) epi <1909> touv <3588> wmouv <5606> autou <846> cairwn <5463> (5723)

15:6 kai <2532> elywn <2064> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sugkalei <4779> (5719) touv <3588> filouv <5384> kai <2532> touv <3588> geitonav <1069> legwn <3004> (5723) autoiv <846> sugcarhte <4796> (5645) moi <3427> oti <3754> euron <2147> (5627) to <3588> probaton <4263> mou <3450> to <3588> apolwlov <622> (5756)

15:7 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> outwv <3779> cara <5479> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> estai <1510> (5704) epi <1909> eni <1520> amartwlw <268> metanoounti <3340> (5723) h <2228> epi <1909> enenhkonta <1768> ennea <1767> dikaioiv <1342> oitinev <3748> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) metanoiav <3341>

Luke 15:10

15:10 outwv <3779> legw <3004> (5719) umin <5213> ginetai <1096> (5736) cara <5479> enwpion <1799> twn <3588> aggelwn <32> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> eni <1520> amartwlw <268> metanoounti <3340> (5723)

Luke 15:21-32

15:21 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> uiov <5207> autw <846> pater <3962> hmarton <264> (5627) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> enwpion <1799> sou <4675> ouketi <3765> eimi <1510> (5748) axiov <514> klhyhnai <2564> (5683) uiov <5207> sou <4675> [poihson <4160> (5657) me <3165> wv <5613> ena <1520> twn <3588> misyiwn <3407> sou] <4675>

15:22 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> pathr <3962> prov <4314> touv <3588> doulouv <1401> autou <846> tacu <5035> exenegkate <1627> (5657) stolhn <4749> thn <3588> prwthn <4413> kai <2532> endusate <1746> (5657) auton <846> kai <2532> dote <1325> (5628) daktulion <1146> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kai <2532> upodhmata <5266> eiv <1519> touv <3588> podav <4228>

15:23 kai <2532> ferete <5342> (5720) ton <3588> moscon <3448> ton <3588> siteuton <4618> yusate <2380> (5657) kai <2532> fagontev <5315> (5631) eufranywmen <2165> (5686)

15:24 oti <3754> outov <3778> o <3588> uiov <5207> mou <3450> nekrov <3498> hn <1510> (5713) kai <2532> anezhsen <326> (5656) hn <1510> (5713) apolwlwv <622> (5756) kai <2532> eureyh <2147> (5681) kai <2532> hrxanto <756> (5662) eufrainesyai <2165> (5745)

15:25 hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> uiov <5207> autou <846> o <3588> presbuterov <4245> en <1722> agrw <68> kai <2532> wv <5613> ercomenov <2064> (5740) hggisen <1448> (5656) th <3588> oikia <3614> hkousen <191> (5656) sumfwniav <4858> kai <2532> corwn <5525>

15:26 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ena <1520> twn <3588> paidwn <3816> epunyaneto <4441> (5711) ti <5101> an <302> eih <1510> (5751) tauta <5023>

15:27 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> oti <3754> o <3588> adelfov <80> sou <4675> hkei <2240> (5719) kai <2532> eyusen <2380> (5656) o <3588> pathr <3962> sou <4675> ton <3588> moscon <3448> ton <3588> siteuton <4618> oti <3754> ugiainonta <5198> (5723) auton <846> apelaben <618> (5627)

15:28 wrgisyh <3710> (5681) de <1161> kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) eiselyein <1525> (5629) o <3588> de <1161> pathr <3962> autou <846> exelywn <1831> (5631) parekalei <3870> (5707) auton <846>

15:29 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) tw <3588> patri <3962> autou <846> idou <2400> (5628) tosauta <5118> eth <2094> douleuw <1398> (5719) soi <4671> kai <2532> oudepote <3763> entolhn <1785> sou <4675> parhlyon <3928> (5627) kai <2532> emoi <1698> oudepote <3763> edwkav <1325> (5656) erifon <2056> ina <2443> meta <3326> twn <3588> filwn <5384> mou <3450> eufranyw <2165> (5686)

15:30 ote <3753> de <1161> o <3588> uiov <5207> sou <4675> outov <3778> o <3588> katafagwn <2719> (5631) sou <4675> ton <3588> bion <979> meta <3326> pornwn <4204> hlyen <2064> (5627) eyusav <2380> (5656) autw <846> ton <3588> siteuton <4618> moscon <3448>

15:31 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> teknon <5043> su <4771> pantote <3842> met <3326> emou <1700> ei <1510> (5748) kai <2532> panta <3956> ta <3588> ema <1699> sa <4674> estin <1510> (5748)

15:32 eufranyhnai <2165> (5683) de <1161> kai <2532> carhnai <5463> (5646) edei <1163> (5900) oti <3754> o <3588> adelfov <80> sou <4675> outov <3778> nekrov <3498> hn <1510> (5713) kai <2532> ezhsen <2198> (5656) kai <2532> apolwlwv <622> (5756) kai <2532> eureyh <2147> (5681)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org