NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:2

15:2 kai <2532> diegogguzon <1234> (5707) oi <3588> te <5037> farisaioi <5330> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> legontev <3004> (5723) oti <3754> outov <3778> amartwlouv <268> prosdecetai <4327> (5736) kai <2532> sunesyiei <4906> (5719) autoiv <846>

Luke 15:28-30

15:28 wrgisyh <3710> (5681) de <1161> kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) eiselyein <1525> (5629) o <3588> de <1161> pathr <3962> autou <846> exelywn <1831> (5631) parekalei <3870> (5707) auton <846>

15:29 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) tw <3588> patri <3962> autou <846> idou <2400> (5628) tosauta <5118> eth <2094> douleuw <1398> (5719) soi <4671> kai <2532> oudepote <3763> entolhn <1785> sou <4675> parhlyon <3928> (5627) kai <2532> emoi <1698> oudepote <3763> edwkav <1325> (5656) erifon <2056> ina <2443> meta <3326> twn <3588> filwn <5384> mou <3450> eufranyw <2165> (5686)

15:30 ote <3753> de <1161> o <3588> uiov <5207> sou <4675> outov <3778> o <3588> katafagwn <2719> (5631) sou <4675> ton <3588> bion <979> meta <3326> pornwn <4204> hlyen <2064> (5627) eyusav <2380> (5656) autw <846> ton <3588> siteuton <4618> moscon <3448>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org