NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:2

15:2 kai <2532> diegogguzon <1234> (5707) oi <3588> te <5037> farisaioi <5330> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> legontev <3004> (5723) oti <3754> outov <3778> amartwlouv <268> prosdecetai <4327> (5736) kai <2532> sunesyiei <4906> (5719) autoiv <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org