NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 14:28-30

14:28 tiv <5101> gar <1063> ex <1537> umwn <5216> yelwn <2309> (5723) purgon <4444> oikodomhsai <3618> (5658) ouci <3780> prwton <4412> kayisav <2523> (5660) qhfizei <5585> (5719) thn <3588> dapanhn <1160> ei <1487> ecei <2192> (5719) eiv <1519> apartismon <535>

14:29 ina <2443> mhpote <3379> yentov <5087> (5631) autou <846> yemelion <2310> kai <2532> mh <3361> iscuontov <2480> (5723) ektelesai <1615> (5658) pantev <3956> oi <3588> yewrountev <2334> (5723) arxwntai <756> (5672) autw <846> empaizein <1702> (5721)

14:30 legontev <3004> (5723) oti <3754> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> hrxato <756> (5662) oikodomein <3618> (5721) kai <2532> ouk <3756> iscusen <2480> (5656) ektelesai <1615> (5658)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org