NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 14:18-20

14:18 kai <2532> hrxanto <756> (5662) apo <575> miav <1520> pantev <3956> paraiteisyai <3868> (5738) o <3588> prwtov <4413> eipen <2036> (5627) autw <846> agron <68> hgorasa <59> (5656) kai <2532> ecw <2192> (5719) anagkhn <318> exelywn <1831> (5631) idein <1492> (5629) auton <846> erwtw <2065> (5719) se <4571> ece <2192> (5720) me <3165> parhthmenon <3868> (5772)

14:19 kai <2532> eterov <2087> eipen <2036> (5627) zeugh <2201> bown <1016> hgorasa <59> (5656) pente <4002> kai <2532> poreuomai <4198> (5736) dokimasai <1381> (5658) auta <846> erwtw <2065> (5719) se <4571> ece <2192> (5720) me <3165> parhthmenon <3868> (5772)

14:20 kai <2532> eterov <2087> eipen <2036> (5627) gunaika <1135> eghma <1060> (5656) kai <2532> dia <1223> touto <5124> ou <3756> dunamai <1410> (5736) elyein <2064> (5629)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org