NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 14:10-11

14:10 all <235> otan <3752> klhyhv <2564> (5686) poreuyeiv <4198> (5679) anapese <377> (5628) eiv <1519> ton <3588> escaton <2078> topon <5117> ina <2443> otan <3752> elyh <2064> (5632) o <3588> keklhkwv <2564> (5761) se <4571> erei <3004> (5692) soi <4671> file <5384> prosanabhyi <4320> (5628) anwteron <511> tote <5119> estai <1510> (5704) soi <4671> doxa <1391> enwpion <1799> pantwn <3956> twn <3588> sunanakeimenwn <4873> (5740) soi <4671>

14:11 oti <3754> pav <3956> o <3588> uqwn <5312> (5723) eauton <1438> tapeinwyhsetai <5013> (5701) kai <2532> o <3588> tapeinwn <5013> (5723) eauton <1438> uqwyhsetai <5312> (5701)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org