NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 14:1-14

14:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> elyein <2064> (5629) auton <846> eiv <1519> oikon <3624> tinov <5100> twn <3588> arcontwn <758> [twn] <3588> farisaiwn <5330> sabbatw <4521> fagein <5315> (5629) arton <740> kai <2532> autoi <846> hsan <1510> (5713) parathroumenoi <3906> (5734) auton <846>

14:2 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> tiv <5100> hn <1510> (5713) udrwpikov <5203> emprosyen <1715> autou <846>

14:3 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> touv <3588> nomikouv <3544> kai <2532> farisaiouv <5330> legwn <3004> (5723) exestin <1832> (5904) tw <3588> sabbatw <4521> yerapeusai <2323> (5658) h <2228> ou <3756>

14:4 oi <3588> de <1161> hsucasan <2270> (5656) kai <2532> epilabomenov <1949> (5637) iasato <2390> (5662) auton <846> kai <2532> apelusen <630> (5656)

14:5 kai <2532> prov <4314> autouv <846> eipen <2036> (5627) tinov <5101> umwn <5216> uiov <5207> h <2228> bouv <1016> eiv <1519> frear <5421> peseitai <4098> (5695) kai <2532> ouk <3756> euyewv <2112> anaspasei <385> (5692) auton <846> en <1722> hmera <2250> tou <3588> sabbatou <4521>

14:6 kai <2532> ouk <3756> iscusan <2480> (5656) antapokriyhnai <470> (5677) prov <4314> tauta <5023>

14:7 elegen <3004> (5707) de <1161> prov <4314> touv <3588> keklhmenouv <2564> (5772) parabolhn <3850> epecwn <1907> (5723) pwv <4459> tav <3588> prwtoklisiav <4411> exelegonto <1586> (5710) legwn <3004> (5723) prov <4314> autouv <846>

14:8 otan <3752> klhyhv <2564> (5686) upo <5259> tinov <5100> eiv <1519> gamouv <1062> mh <3361> katakliyhv <2625> (5686) eiv <1519> thn <3588> prwtoklisian <4411> mhpote <3379> entimoterov <1784> sou <4675> h <1510> (5753) keklhmenov <2564> (5772) up <5259> autou <846>

14:9 kai <2532> elywn <2064> (5631) o <3588> se <4571> kai <2532> auton <846> kalesav <2564> (5660) erei <2046> (5692) soi <4671> dov <1325> (5628) toutw <5129> topon <5117> kai <2532> tote <5119> arxh <756> (5672) meta <3326> aiscunhv <152> ton <3588> escaton <2078> topon <5117> katecein <2722> (5721)

14:10 all <235> otan <3752> klhyhv <2564> (5686) poreuyeiv <4198> (5679) anapese <377> (5628) eiv <1519> ton <3588> escaton <2078> topon <5117> ina <2443> otan <3752> elyh <2064> (5632) o <3588> keklhkwv <2564> (5761) se <4571> erei <3004> (5692) soi <4671> file <5384> prosanabhyi <4320> (5628) anwteron <511> tote <5119> estai <1510> (5704) soi <4671> doxa <1391> enwpion <1799> pantwn <3956> twn <3588> sunanakeimenwn <4873> (5740) soi <4671>

14:11 oti <3754> pav <3956> o <3588> uqwn <5312> (5723) eauton <1438> tapeinwyhsetai <5013> (5701) kai <2532> o <3588> tapeinwn <5013> (5723) eauton <1438> uqwyhsetai <5312> (5701)

14:12 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> tw <3588> keklhkoti <2564> (5761) auton <846> otan <3752> poihv <4160> (5725) ariston <712> h <2228> deipnon <1173> mh <3361> fwnei <5455> (5720) touv <3588> filouv <5384> sou <4675> mhde <3366> touv <3588> adelfouv <80> sou <4675> mhde <3366> touv <3588> suggeneiv <4773> sou <4675> mhde <3366> geitonav <1069> plousiouv <4145> mhpote <3379> kai <2532> autoi <846> antikaleswsin <479> (5661) se <4571> kai <2532> genhtai <1096> (5638) antapodoma <468> soi <4671>

14:13 all <235> otan <3752> dochn <1403> poihv <4160> (5725) kalei <2564> (5720) ptwcouv <4434> anapeirouv <376> cwlouv <5560> tuflouv <5185>

14:14 kai <2532> makariov <3107> esh <1510> (5704) oti <3754> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) antapodounai <467> (5629) soi <4671> antapodoyhsetai <467> (5701) gar <1063> soi <4671> en <1722> th <3588> anastasei <386> twn <3588> dikaiwn <1342>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org