NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 13:4-5

13:4 h <2228> ekeinoi <1565> oi <3588> dekaoktw <1176> <3638> ef <1909> ouv <3739> epesen <4098> (5627) o <3588> purgov <4444> en <1722> tw <3588> silwam <4611> kai <2532> apekteinen <615> (5656) autouv <846> dokeite <1380> (5719) oti <3754> autoi <846> ofeiletai <3781> egenonto <1096> (5633) para <3844> pantav <3956> touv <3588> anyrwpouv <444> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) ierousalhm <2419>

13:5 ouci <3780> legw <3004> (5719) umin <5213> all <235> ean <1437> mh <3361> metanohshte <3340> (5661) pantev <3956> wsautwv <5615> apoleisye <622> (5698)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org