NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 13:34-35

13:34 ierousalhm <2419> ierousalhm <2419> h <3588> apokteinousa <615> (5723) touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> liyobolousa <3036> (5723) touv <3588> apestalmenouv <649> (5772) prov <4314> authn <846> posakiv <4212> hyelhsa <2309> (5656) episunaxai <1996> (5658) ta <3588> tekna <5043> sou <4675> on <3739> tropon <5158> orniv <3733> thn <3588> eauthv <1438> nossian <3555> upo <5259> tav <3588> pterugav <4420> kai <2532> ouk <3756> hyelhsate <2309> (5656)

13:35 idou <2400> (5628) afietai <863> (5743) umin <5213> o <3588> oikov <3624> umwn <5216> legw <3004> (5719) [de] <1161> umin <5213> ou <3756> mh <3361> idhte <3708> (5632) me <3165> ewv <2193> eiphte <2036> (5632) euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>

Luke 19:41-44

19:41 kai <2532> wv <5613> hggisen <1448> (5656) idwn <1492> (5631) thn <3588> polin <4172> eklausen <2799> (5656) ep <1909> authn <846>

19:42 legwn <3004> (5723) oti <3754> ei <1487> egnwv <1097> (5627) en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> kai <2532> su <4771> ta <3588> prov <4314> eirhnhn <1515> nun <3568> de <1161> ekrubh <2928> (5648) apo <575> ofyalmwn <3788> sou <4675>

19:43 oti <3754> hxousin <2240> (5692) hmerai <2250> epi <1909> se <4571> kai <2532> parembalousin <4016> (5692) oi <3588> ecyroi <2190> sou <4675> caraka <5482> soi <4671> kai <2532> perikuklwsousin <4033> (5692) se <4571> kai <2532> sunexousin <4912> (5692) se <4571> pantoyen <3840>

19:44 kai <2532> edafiousin <1474> (5692) se <4571> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> sou <4675> en <1722> soi <4671> kai <2532> ouk <3756> afhsousin <863> (5692) liyon <3037> epi <1909> liyon <3037> en <1722> soi <4671> any <473> wn <3739> ouk <3756> egnwv <1097> (5627) ton <3588> kairon <2540> thv <3588> episkophv <1984> sou <4675>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org