NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 13:31-35

13:31 en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> proshlyan <4334> (5627) tinev <5100> farisaioi <5330> legontev <3004> (5723) autw <846> exelye <1831> (5628) kai <2532> poreuou <4198> (5737) enteuyen <1782> oti <3754> hrwdhv <2264> yelei <2309> (5719) se <4571> apokteinai <615> (5658)

13:32 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poreuyentev <4198> (5679) eipate <2036> (5628) th <3588> alwpeki <258> tauth <3778> idou <2400> (5628) ekballw <1544> (5719) daimonia <1140> kai <2532> iaseiv <2392> apotelw <658> (5719) shmeron <4594> kai <2532> aurion <839> kai <2532> th <3588> trith <5154> teleioumai <5048> (5743)

13:33 plhn <4133> dei <1163> (5904) me <3165> shmeron <4594> kai <2532> aurion <839> kai <2532> th <3588> ecomenh <2192> (5746) poreuesyai <4198> (5738) oti <3754> ouk <3756> endecetai <1735> (5736) profhthn <4396> apolesyai <622> (5641) exw <1854> ierousalhm <2419>

13:34 ierousalhm <2419> ierousalhm <2419> h <3588> apokteinousa <615> (5723) touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> liyobolousa <3036> (5723) touv <3588> apestalmenouv <649> (5772) prov <4314> authn <846> posakiv <4212> hyelhsa <2309> (5656) episunaxai <1996> (5658) ta <3588> tekna <5043> sou <4675> on <3739> tropon <5158> orniv <3733> thn <3588> eauthv <1438> nossian <3555> upo <5259> tav <3588> pterugav <4420> kai <2532> ouk <3756> hyelhsate <2309> (5656)

13:35 idou <2400> (5628) afietai <863> (5743) umin <5213> o <3588> oikov <3624> umwn <5216> legw <3004> (5719) [de] <1161> umin <5213> ou <3756> mh <3361> idhte <3708> (5632) me <3165> ewv <2193> eiphte <2036> (5632) euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>

Luke 11:49-51

11:49 dia <1223> touto <5124> kai <2532> h <3588> sofia <4678> tou <3588> yeou <2316> eipen <2036> (5627) apostelw <649> (5692) eiv <1519> autouv <846> profhtav <4396> kai <2532> apostolouv <652> kai <2532> ex <1537> autwn <846> apoktenousin <615> (5692) kai <2532> diwxousin <1377> (5692)

11:50 ina <2443> ekzhthyh <1567> (5686) to <3588> aima <129> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> to <3588> ekkecumenon <1632> (5772) apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778>

11:51 apo <575> aimatov <129> abel <6> ewv <2193> aimatov <129> zacariou <2197> tou <3588> apolomenou <622> (5642) metaxu <3342> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> nai <3483> legw <3004> (5719) umin <5213> ekzhthyhsetai <1567> (5701) apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org