NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 13:24-25

13:24 agwnizesye <75> (5737) eiselyein <1525> (5629) dia <1223> thv <3588> stenhv <4728> yurav <2374> oti <3754> polloi <4183> legw <3004> (5719) umin <5213> zhthsousin <2212> (5692) eiselyein <1525> (5629) kai <2532> ouk <3756> iscusousin <2480> (5692)

13:25 af <575> ou <3739> an <302> egeryh <1453> (5686) o <3588> oikodespothv <3617> kai <2532> apokleish <608> (5661) thn <3588> yuran <2374> kai <2532> arxhsye <756> (5672) exw <1854> estanai <2476> (5760) kai <2532> krouein <2925> (5721) thn <3588> yuran <2374> legontev <3004> (5723) kurie <2962> anoixon <455> (5657) hmin <2254> kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) erei <2046> (5692) umin <5213> ouk <3756> oida <1492> (5758) umav <5209> poyen <4159> este <1510> (5748)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org