NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 13:22-30

13:22 kai <2532> dieporeueto <1279> (5711) kata <2596> poleiv <4172> kai <2532> kwmav <2968> didaskwn <1321> (5723) kai <2532> poreian <4197> poioumenov <4160> (5734) eiv <1519> ierosoluma <2414>

13:23 eipen <2036> (5627) de <1161> tiv <5100> autw <846> kurie <2962> ei <1487> oligoi <3641> oi <3588> swzomenoi <4982> (5746) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846>

13:24 agwnizesye <75> (5737) eiselyein <1525> (5629) dia <1223> thv <3588> stenhv <4728> yurav <2374> oti <3754> polloi <4183> legw <3004> (5719) umin <5213> zhthsousin <2212> (5692) eiselyein <1525> (5629) kai <2532> ouk <3756> iscusousin <2480> (5692)

13:25 af <575> ou <3739> an <302> egeryh <1453> (5686) o <3588> oikodespothv <3617> kai <2532> apokleish <608> (5661) thn <3588> yuran <2374> kai <2532> arxhsye <756> (5672) exw <1854> estanai <2476> (5760) kai <2532> krouein <2925> (5721) thn <3588> yuran <2374> legontev <3004> (5723) kurie <2962> anoixon <455> (5657) hmin <2254> kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) erei <2046> (5692) umin <5213> ouk <3756> oida <1492> (5758) umav <5209> poyen <4159> este <1510> (5748)

13:26 tote <5119> arxesye <756> (5698) legein <3004> (5721) efagomen <5315> (5627) enwpion <1799> sou <4675> kai <2532> epiomen <4095> (5627) kai <2532> en <1722> taiv <3588> plateiaiv <4113> hmwn <2257> edidaxav <1321> (5656)

13:27 kai <2532> erei <2046> (5692) legwn <3004> (5723) umin <5213> ouk <3756> oida <1492> (5758) poyen <4159> este <1510> (5748) aposthte <868> (5628) ap <575> emou <1700> pantev <3956> ergatai <2040> adikiav <93>

13:28 ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599> otan <3752> oqhsye <3700> (5667) abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> profhtav <4396> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> umav <5209> de <1161> ekballomenouv <1544> (5746) exw <1854>

13:29 kai <2532> hxousin <2240> (5692) apo <575> anatolwn <395> kai <2532> dusmwn <1424> kai <2532> apo <575> borra <1005> kai <2532> notou <3558> kai <2532> anakliyhsontai <347> (5701) en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

13:30 kai <2532> idou <2400> (5628) eisin <1510> (5748) escatoi <2078> oi <3739> esontai <1510> (5704) prwtoi <4413> kai <2532> eisin <1510> (5748) prwtoi <4413> oi <3739> esontai <1510> (5704) escatoi <2078>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org