NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 13:15-16

13:15 apekriyh <611> (5662) de <1161> autw <846> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> eipen <2036> (5627) upokritai <5273> ekastov <1538> umwn <5216> tw <3588> sabbatw <4521> ou <3756> luei <3089> (5719) ton <3588> boun <1016> autou <846> h <2228> ton <3588> onon <3688> apo <575> thv <3588> fatnhv <5336> kai <2532> apagwn <520> (5723) potizei <4222> (5719)

13:16 tauthn <3778> de <1161> yugatera <2364> abraam <11> ousan <1510> (5752) hn <3739> edhsen <1210> (5656) o <3588> satanav <4567> idou <2400> (5628) deka <1176> kai <2532> oktw <3638> eth <2094> ouk <3756> edei <1163> (5900) luyhnai <3089> (5683) apo <575> tou <3588> desmou <1199> toutou <5127> th <3588> hmera <2250> tou <3588> sabbatou <4521>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org