NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 13:11-13

13:11 kai <2532> idou <2400> (5628) gunh <1135> pneuma <4151> ecousa <2192> (5723) asyeneiav <769> eth <2094> dekaoktw <1176> <3638> kai <2532> hn <1510> (5713) sugkuptousa <4794> (5723) kai <2532> mh <3361> dunamenh <1410> (5740) anakuqai <352> (5658) eiv <1519> to <3588> pantelev <3838>

13:12 idwn <1492> (5631) de <1161> authn <846> o <3588> ihsouv <2424> prosefwnhsen <4377> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) auth <846> gunai <1135> apolelusai <630> (5769) thv <3588> asyeneiav <769> sou <4675>

13:13 kai <2532> epeyhken <2007> (5656) auth <846> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> paracrhma <3916> anwrywyh <461> (5681) kai <2532> edoxazen <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org