NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 12:50

12:50 baptisma <908> de <1161> ecw <2192> (5719) baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> pwv <4459> sunecomai <4912> (5743) ewv <2193> otou <3755> telesyh <5055> (5686)

Luke 22:37

22:37 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> touto <5124> to <3588> gegrammenon <1125> (5772) dei <1163> (5904) telesyhnai <5055> (5683) en <1722> emoi <1698> to <3588> kai <2532> meta <3326> anomwn <459> elogisyh <3049> (5681) kai <2532> gar <1063> to <3588> peri <4012> emou <1700> telov <5056> ecei <2192> (5719)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org