NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:8-10

11:8 legw <3004> (5719) umin <5213> ei <1487> kai <2532> ou <3756> dwsei <1325> (5692) autw <846> anastav <450> (5631) dia <1223> to <3588> einai <1510> (5750) filon <5384> autou <846> dia <1223> ge <1065> thn <3588> anaideian <335> autou <846> egeryeiv <1453> (5685) dwsei <1325> (5692) autw <846> oswn <3745> crhzei <5535> (5719)

11:9 kagw <2504> umin <5213> legw <3004> (5719) aiteite <154> (5720) kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) umin <5213> zhteite <2212> (5720) kai <2532> eurhsete <2147> (5692) krouete <2925> (5720) kai <2532> anoighsetai <455> (5691) umin <5213>

11:10 pav <3956> gar <1063> o <3588> aitwn <154> (5723) lambanei <2983> (5719) kai <2532> o <3588> zhtwn <2212> (5723) euriskei <2147> (5719) kai <2532> tw <3588> krouonti <2925> (5723) anoighsetai <455> (5691)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org