NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:47-51

11:47 ouai <3759> umin <5213> oti <3754> oikodomeite <3618> (5719) ta <3588> mnhmeia <3419> twn <3588> profhtwn <4396> oi <3588> de <1161> paterev <3962> umwn <5216> apekteinan <615> (5656) autouv <846>

11:48 ara <686> marturev <3144> este <1510> (5748) kai <2532> suneudokeite <4909> (5719) toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> paterwn <3962> umwn <5216> oti <3754> autoi <846> men <3303> apekteinan <615> (5656) autouv <846> umeiv <5210> de <1161> oikodomeite <3618> (5719)

11:49 dia <1223> touto <5124> kai <2532> h <3588> sofia <4678> tou <3588> yeou <2316> eipen <2036> (5627) apostelw <649> (5692) eiv <1519> autouv <846> profhtav <4396> kai <2532> apostolouv <652> kai <2532> ex <1537> autwn <846> apoktenousin <615> (5692) kai <2532> diwxousin <1377> (5692)

11:50 ina <2443> ekzhthyh <1567> (5686) to <3588> aima <129> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> to <3588> ekkecumenon <1632> (5772) apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778>

11:51 apo <575> aimatov <129> abel <6> ewv <2193> aimatov <129> zacariou <2197> tou <3588> apolomenou <622> (5642) metaxu <3342> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> nai <3483> legw <3004> (5719) umin <5213> ekzhthyhsetai <1567> (5701) apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org