NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:29-32

11:29 twn <3588> de <1161> oclwn <3793> epayroizomenwn <1865> (5746) hrxato <756> (5662) legein <3004> (5721) h <3588> genea <1074> auth <3778> genea <1074> ponhra <4190> estin <1510> (5748) shmeion <4592> zhtei <2212> (5719) kai <2532> shmeion <4592> ou <3756> doyhsetai <1325> (5701) auth <846> ei <1487> mh <3361> to <3588> shmeion <4592> iwna <2495>

11:30 kaywv <2531> gar <1063> egeneto <1096> (5633) [o] <3588> iwnav <2495> toiv <3588> nineuitaiv <3536> shmeion <4592> outwv <3779> estai <1510> (5704) kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> th <3588> genea <1074> tauth <3778>

11:31 basilissa <938> notou <3558> egeryhsetai <1453> (5701) en <1722> th <3588> krisei <2920> meta <3326> twn <3588> andrwn <435> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778> kai <2532> katakrinei <2632> (5692) autouv <846> oti <3754> hlyen <2064> (5627) ek <1537> twn <3588> peratwn <4009> thv <3588> ghv <1093> akousai <191> (5658) thn <3588> sofian <4678> solomwnov <4672> kai <2532> idou <2400> (5628) pleion <4119> solomwnov <4672> wde <5602>

11:32 andrev <435> nineuitai <3536> anasthsontai <450> (5698) en <1722> th <3588> krisei <2920> meta <3326> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778> kai <2532> katakrinousin <2632> (5692) authn <846> oti <3754> metenohsan <3340> (5656) eiv <1519> to <3588> khrugma <2782> iwna <2495> kai <2532> idou <2400> (5628) pleion <4119> iwna <2495> wde <5602>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org