NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:27-28

11:27 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> legein <3004> (5721) auton <846> tauta <5023> eparasa <1869> (5660) tiv <5100> fwnhn <5456> gunh <1135> ek <1537> tou <3588> oclou <3793> eipen <2036> (5627) autw <846> makaria <3107> h <3588> koilia <2836> h <3588> bastasasa <941> (5660) se <4571> kai <2532> mastoi <3149> ouv <3739> eyhlasav <2337> (5656)

11:28 autov <846> de <1161> eipen <2036> (5627) menoun <3304> makarioi <3107> oi <3588> akouontev <191> (5723) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> fulassontev <5442> (5723)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org