NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:24-28

11:24 otan <3752> to <3588> akayarton <169> pneuma <4151> exelyh <1831> (5632) apo <575> tou <3588> anyrwpou <444> diercetai <1330> (5736) di <1223> anudrwn <504> topwn <5117> zhtoun <2212> (5723) anapausin <372> kai <2532> mh <3361> euriskon <2147> (5723) [tote] <5119> legei <3004> (5719) upostreqw <5290> (5692) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> mou <3450> oyen <3606> exhlyon <1831> (5627)

11:25 kai <2532> elyon <2064> (5631) euriskei <2147> (5719) [scolazonta] <4980> (5723) sesarwmenon <4563> (5772) kai <2532> kekosmhmenon <2885> (5772)

11:26 tote <5119> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> paralambanei <3880> (5719) etera <2087> pneumata <4151> ponhrotera <4190> eautou <1438> epta <2033> kai <2532> eiselyonta <1525> (5631) katoikei <2730> (5719) ekei <1563> kai <2532> ginetai <1096> (5736) ta <3588> escata <2078> tou <3588> anyrwpou <444> ekeinou <1565> ceirona <5501> twn <3588> prwtwn <4413>

11:27 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> legein <3004> (5721) auton <846> tauta <5023> eparasa <1869> (5660) tiv <5100> fwnhn <5456> gunh <1135> ek <1537> tou <3588> oclou <3793> eipen <2036> (5627) autw <846> makaria <3107> h <3588> koilia <2836> h <3588> bastasasa <941> (5660) se <4571> kai <2532> mastoi <3149> ouv <3739> eyhlasav <2337> (5656)

11:28 autov <846> de <1161> eipen <2036> (5627) menoun <3304> makarioi <3107> oi <3588> akouontev <191> (5723) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> fulassontev <5442> (5723)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org