NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:24-26

11:24 otan <3752> to <3588> akayarton <169> pneuma <4151> exelyh <1831> (5632) apo <575> tou <3588> anyrwpou <444> diercetai <1330> (5736) di <1223> anudrwn <504> topwn <5117> zhtoun <2212> (5723) anapausin <372> kai <2532> mh <3361> euriskon <2147> (5723) [tote] <5119> legei <3004> (5719) upostreqw <5290> (5692) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> mou <3450> oyen <3606> exhlyon <1831> (5627)

11:25 kai <2532> elyon <2064> (5631) euriskei <2147> (5719) [scolazonta] <4980> (5723) sesarwmenon <4563> (5772) kai <2532> kekosmhmenon <2885> (5772)

11:26 tote <5119> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> paralambanei <3880> (5719) etera <2087> pneumata <4151> ponhrotera <4190> eautou <1438> epta <2033> kai <2532> eiselyonta <1525> (5631) katoikei <2730> (5719) ekei <1563> kai <2532> ginetai <1096> (5736) ta <3588> escata <2078> tou <3588> anyrwpou <444> ekeinou <1565> ceirona <5501> twn <3588> prwtwn <4413>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org