NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:11-13

11:11 tina <5101> de <1161> ex <1537> umwn <5216> ton <3588> patera <3962> aithsei <154> (5692) o <3588> uiov <5207> icyun <2486> mh <3361> anti <473> icyuov <2486> ofin <3789> autw <846> epidwsei <1929> (5692)

11:12 h <2228> kai <2532> aithsei <154> (5692) won <5609> epidwsei <1929> (5692) autw <846> skorpion <4651>

11:13 ei <1487> oun <3767> umeiv <5210> ponhroi <4190> uparcontev <5225> (5723) oidate <1492> (5758) domata <1390> agaya <18> didonai <1325> (5721) toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> posw <4214> mallon <3123> o <3588> pathr <3962> [o] <3588> ex <1537> ouranou <3772> dwsei <1325> (5692) pneuma <4151> agion <40> toiv <3588> aitousin <154> (5723) auton <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org