NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 10:30

10:30 upolabwn <5274> (5631) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) anyrwpov <444> tiv <5100> katebainen <2597> (5707) apo <575> ierousalhm <2419> eiv <1519> iericw <2410> kai <2532> lhstaiv <3027> periepesen <4045> (5627) oi <3739> kai <2532> ekdusantev <1562> (5660) auton <846> kai <2532> plhgav <4127> epiyentev <2007> (5631) aphlyon <565> (5627) afentev <863> (5631) hmiyanh <2253>

Luke 12:16

12:16 eipen <2036> (5627) de <1161> parabolhn <3850> prov <4314> autouv <846> legwn <3004> (5723) anyrwpou <444> tinov <5100> plousiou <4145> euforhsen <2164> (5656) h <3588> cwra <5561>

Luke 14:2

14:2 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> tiv <5100> hn <1510> (5713) udrwpikov <5203> emprosyen <1715> autou <846>

Luke 14:16

14:16 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> anyrwpov <444> tiv <5100> epoiei <4160> (5707) deipnon <1173> mega <3173> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) pollouv <4183>

Luke 15:11

15:11 eipen <2036> (5627) de <1161> anyrwpov <444> tiv <5100> eicen <2192> (5707) duo <1417> uiouv <5207>

Luke 16:1

16:1 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> anyrwpov <444> tiv <5100> hn <1510> (5713) plousiov <4145> ov <3739> eicen <2192> (5707) oikonomon <3623> kai <2532> outov <3778> dieblhyh <1225> (5681) autw <846> wv <5613> diaskorpizwn <1287> (5723) ta <3588> uparconta <5224> (5723) autou <846>

Luke 19:12

19:12 eipen <2036> (5627) oun <3767> anyrwpov <444> tiv <5100> eugenhv <2104> eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> cwran <5561> makran <3117> labein <2983> (5629) eautw <1438> basileian <932> kai <2532> upostreqai <5290> (5658)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org