NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 10:15

10:15 kai <2532> su <4771> kafarnaoum <2584> mh <3361> ewv <2193> ouranou <3772> uqwyhsh <5312> (5701) ewv <2193> tou <3588> adou <86> katabhsh <2597> (5695)

Luke 17:2

17:2 lusitelei <3081> (5719) autw <846> ei <1487> liyov <3037> mulikov <3457> perikeitai <4029> (5736) peri <4012> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> erriptai <4496> (5769) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> h <2228> ina <2443> skandalish <4624> (5661) twn <3588> mikrwn <3398> toutwn <5130> ena <1520>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org