NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 10:13-14

10:13 ouai <3759> soi <4671> corazin <5523> ouai <3759> soi <4671> bhysaida <966> oti <3754> ei <1487> en <1722> turw <5184> kai <2532> sidwni <4605> egenhyhsan <1096> (5675) ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> genomenai <1096> (5637) en <1722> umin <5213> palai <3819> an <302> en <1722> sakkw <4526> kai <2532> spodw <4700> kayhmenoi <2521> (5740) metenohsan <3340> (5656)

10:14 plhn <4133> turw <5184> kai <2532> sidwni <4605> anektoteron <414> estai <1510> (5704) en <1722> th <3588> krisei <2920> h <2228> umin <5213>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org