NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 10:1-24

10:1 meta <3326> de <1161> tauta <5023> anedeixen <322> (5656) o <3588> kuriov <2962> eterouv <2087> ebdomhkonta <1440> [duo] <1417> kai <2532> apesteilen <649> (5656) autouv <846> ana <303> duo <1417> [duo] <1417> pro <4253> proswpou <4383> autou <846> eiv <1519> pasan <3956> polin <4172> kai <2532> topon <5117> ou <3739> <3757> hmellen <3195> (5707) autov <846> ercesyai <2064> (5738)

10:2 elegen <3004> (5707) de <1161> prov <4314> autouv <846> o <3588> men <3303> yerismov <2326> poluv <4183> oi <3588> de <1161> ergatai <2040> oligoi <3641> dehyhte <1189> (5676) oun <3767> tou <3588> kuriou <2962> tou <3588> yerismou <2326> opwv <3704> ergatav <2040> ekbalh <1544> (5632) eiv <1519> ton <3588> yerismon <2326> autou <846>

10:3 upagete <5217> (5720) idou <2400> (5628) apostellw <649> (5719) umav <5209> wv <5613> arnav <704> en <1722> mesw <3319> lukwn <3074>

10:4 mh <3361> bastazete <941> (5720) ballantion <905> mh <3361> phran <4082> mh <3361> upodhmata <5266> kai <2532> mhdena <3367> kata <2596> thn <3588> odon <3598> aspashsye <782> (5667)

10:5 eiv <1519> hn <3739> d <1161> an <302> eiselyhte <1525> (5632) oikian <3614> prwton <4412> legete <3004> (5720) eirhnh <1515> tw <3588> oikw <3624> toutw <5129>

10:6 kai <2532> ean <1437> ekei <1563> h <1510> (5753) uiov <5207> eirhnhv <1515> epanapahsetai <1879> (5695) ep <1909> auton <846> h <3588> eirhnh <1515> umwn <5216> ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> ef <1909> umav <5209> anakamqei <344> (5692)

10:7 en <1722> auth <846> de <1161> th <3588> oikia <3614> menete <3306> (5720) esyiontev <2068> (5723) kai <2532> pinontev <4095> (5723) ta <3588> par <3844> autwn <846> axiov <514> gar <1063> o <3588> ergathv <2040> tou <3588> misyou <3408> autou <846> mh <3361> metabainete <3327> (5720) ex <1537> oikiav <3614> eiv <1519> oikian <3614>

10:8 kai <2532> eiv <1519> hn <3739> an <302> polin <4172> eiserchsye <1525> (5741) kai <2532> decwntai <1209> (5741) umav <5209> esyiete <2068> (5720) ta <3588> paratiyemena <3908> (5746) umin <5213>

10:9 kai <2532> yerapeuete <2323> (5720) touv <3588> en <1722> auth <846> asyeneiv <772> kai <2532> legete <3004> (5720) autoiv <846> hggiken <1448> (5758) ef <1909> umav <5209> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

10:10 eiv <1519> hn <3739> d <1161> an <302> polin <4172> eiselyhte <1525> (5632) kai <2532> mh <3361> decwntai <1209> (5741) umav <5209> exelyontev <1831> (5631) eiv <1519> tav <3588> plateiav <4113> authv <846> eipate <2036> (5628)

10:11 kai <2532> ton <3588> koniorton <2868> ton <3588> kollhyenta <2853> (5685) hmin <2254> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> umwn <5216> eiv <1519> touv <3588> podav <4228> apomassomeya <631> (5731) umin <5213> plhn <4133> touto <5124> ginwskete <1097> (5720) oti <3754> hggiken <1448> (5758) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

10:12 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> sodomoiv <4670> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> anektoteron <414> estai <1510> (5704) h <2228> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565>

10:13 ouai <3759> soi <4671> corazin <5523> ouai <3759> soi <4671> bhysaida <966> oti <3754> ei <1487> en <1722> turw <5184> kai <2532> sidwni <4605> egenhyhsan <1096> (5675) ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> genomenai <1096> (5637) en <1722> umin <5213> palai <3819> an <302> en <1722> sakkw <4526> kai <2532> spodw <4700> kayhmenoi <2521> (5740) metenohsan <3340> (5656)

10:14 plhn <4133> turw <5184> kai <2532> sidwni <4605> anektoteron <414> estai <1510> (5704) en <1722> th <3588> krisei <2920> h <2228> umin <5213>

10:15 kai <2532> su <4771> kafarnaoum <2584> mh <3361> ewv <2193> ouranou <3772> uqwyhsh <5312> (5701) ewv <2193> tou <3588> adou <86> katabhsh <2597> (5695)

10:16 o <3588> akouwn <191> (5723) umwn <5216> emou <1700> akouei <191> (5719) kai <2532> o <3588> ayetwn <114> (5723) umav <5209> eme <1691> ayetei <114> (5719) o <3588> de <1161> eme <1691> ayetwn <114> (5723) ayetei <114> (5719) ton <3588> aposteilanta <649> (5660) me <3165>

10:17 upestreqan <5290> (5656) de <1161> oi <3588> ebdomhkonta <1440> [duo] <1417> meta <3326> carav <5479> legontev <3004> (5723) kurie <2962> kai <2532> ta <3588> daimonia <1140> upotassetai <5293> (5743) hmin <2254> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4675>

10:18 eipen <2036> (5627) de <1161> autoiv <846> eyewroun <2334> (5707) ton <3588> satanan <4567> wv <5613> astraphn <796> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> pesonta <4098> (5631)

10:19 idou <2400> (5628) dedwka <1325> (5758) umin <5213> thn <3588> exousian <1849> tou <3588> patein <3961> (5721) epanw <1883> ofewn <3789> kai <2532> skorpiwn <4651> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> dunamin <1411> tou <3588> ecyrou <2190> kai <2532> ouden <3762> umav <5209> ou <3756> mh <3361> adikhsei <91> (5692)

10:20 plhn <4133> en <1722> toutw <5129> mh <3361> cairete <5463> (5720) oti <3754> ta <3588> pneumata <4151> umin <5213> upotassetai <5293> (5743) cairete <5463> (5720) de <1161> oti <3754> ta <3588> onomata <3686> umwn <5216> eggegraptai <1449> (5769) en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

10:21 en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> hgalliasato <21> (5662) tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> kai <2532> eipen <2036> (5627) exomologoumai <1843> (5731) soi <4671> pater <3962> kurie <2962> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> apekruqav <613> (5656) tauta <5023> apo <575> sofwn <4680> kai <2532> sunetwn <4908> kai <2532> apekaluqav <601> (5656) auta <846> nhpioiv <3516> nai <3483> o <3588> pathr <3962> oti <3754> outwv <3779> eudokia <2107> egeneto <1096> (5633) emprosyen <1715> sou <4675>

10:22 panta <3956> moi <3427> paredoyh <3860> (5681) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> oudeiv <3762> ginwskei <1097> (5719) tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> pathr <3962> ei <1487> mh <3361> o <3588> uiov <5207> kai <2532> w <3739> ean <1437> boulhtai <1014> (5741) o <3588> uiov <5207> apokaluqai <601> (5658)

10:23 kai <2532> strafeiv <4762> (5651) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> kat <2596> idian <2398> eipen <2036> (5627) makarioi <3107> oi <3588> ofyalmoi <3788> oi <3588> blepontev <991> (5723) a <3739> blepete <991> (5719)

10:24 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> polloi <4183> profhtai <4396> kai <2532> basileiv <935> hyelhsan <2309> (5656) idein <1492> (5629) a <3739> umeiv <5210> blepete <991> (5719) kai <2532> ouk <3756> eidan <3708> (5627) kai <2532> akousai <191> (5658) a <3739> akouete <191> (5719) kai <2532> ouk <3756> hkousan <191> (5656)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org