NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Jude 1:7

1:7 wv <5613> sodoma <4670> kai <2532> gomorra <1116> kai <2532> ai <3588> peri <4012> autav <846> poleiv <4172> ton <3588> omoion <3664> tropon <5158> toutoiv <5125> ekporneusasai <1608> (5660) kai <2532> apelyousai <565> (5631) opisw <3694> sarkov <4561> eterav <2087> prokeintai <4295> (5736) deigma <1164> purov <4442> aiwniou <166> dikhn <1349> upecousai <5254> (5723)

Jude 1:13

1:13 kumata <2949> agria <66> yalasshv <2281> epafrizonta <1890> (5723) tav <3588> eautwn <1438> aiscunav <152> asterev <792> planhtai <4107> oiv <3739> o <3588> zofov <2217> tou <3588> skotouv <4655> eiv <1519> aiwna <165> tethrhtai <5083> (5769)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org