NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Jude 1:10-13

1:10 outoi <3778> de <1161> osa <3745> men <3303> ouk <3756> oidasin <1492> (5758) blasfhmousin <987> (5719) osa <3745> de <1161> fusikwv <5447> wv <5613> ta <3588> aloga <249> zwa <2226> epistantai <1987> (5736) en <1722> toutoiv <5125> fyeirontai <5351> (5743)

1:11 ouai <3759> autoiv <846> oti <3754> th <3588> odw <3598> tou <3588> kain <2535> eporeuyhsan <4198> (5675) kai <2532> th <3588> planh <4106> tou <3588> balaam <903> misyou <3408> execuyhsan <1632> (5681) kai <2532> th <3588> antilogia <485> tou <3588> kore <2879> apwlonto <622> (5639)

1:12 outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> en <1722> taiv <3588> agapaiv <26> umwn <5216> spiladev <4694> suneuwcoumenoi <4910> (5740) afobwv <870> eautouv <1438> poimainontev <4165> (5723) nefelai <3507> anudroi <504> upo <5259> anemwn <417> paraferomenai <3911> (5746) dendra <1186> fyinopwrina <5352> akarpa <175> div <1364> apoyanonta <599> (5631) ekrizwyenta <1610> (5685)

1:13 kumata <2949> agria <66> yalasshv <2281> epafrizonta <1890> (5723) tav <3588> eautwn <1438> aiscunav <152> asterev <792> planhtai <4107> oiv <3739> o <3588> zofov <2217> tou <3588> skotouv <4655> eiv <1519> aiwna <165> tethrhtai <5083> (5769)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org