NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:66-71

6:66 ek <1537> toutou <5127> polloi <4183> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> aphlyon <565> (5627) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> ouketi <3765> met <3326> autou <846> periepatoun <4043> (5707)

6:67 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> toiv <3588> dwdeka <1427> mh <3361> kai <2532> umeiv <5210> yelete <2309> (5719) upagein <5217> (5721)

6:68 apekriyh <611> (5662) autw <846> simwn <4613> petrov <4074> kurie <2962> prov <4314> tina <5101> apeleusomeya <565> (5695) rhmata <4487> zwhv <2222> aiwniou <166> eceiv <2192> (5719)

6:69 kai <2532> hmeiv <2249> pepisteukamen <4100> (5758) kai <2532> egnwkamen <1097> (5758) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

6:70 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> ouk <3756> egw <1473> umav <5209> touv <3588> dwdeka <1427> exelexamhn <1586> (5668) kai <2532> ex <1537> umwn <5216> eiv <1520> diabolov <1228> estin <1510> (5748)

6:71 elegen <3004> (5707) de <1161> ton <3588> ioudan <2455> simwnov <4613> iskariwtou <2469> outov <3778> gar <1063> emellen <3195> (5707) paradidonai <3860> (5721) auton <846> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> dwdeka <1427>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org