NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:5

19:5 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> [o] <3588> ihsouv <2424> exw <1854> forwn <5409> (5723) ton <3588> akanyinon <174> stefanon <4735> kai <2532> to <3588> porfuroun <4210> imation <2440> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> idou <2400> (5628) o <3588> anyrwpov <444>

John 19:14

19:14 hn <1510> (5713) de <1161> paraskeuh <3904> tou <3588> pasca <3957> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> ekth <1623> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> ioudaioiv <2453> ide <1492> (5657) o <3588> basileuv <935> umwn <5216>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org