NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:30-33

9:30 apekriyh <611> (5662) o <3588> anyrwpov <444> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> en <1722> toutw <5129> gar <1063> to <3588> yaumaston <2298> estin <1510> (5748) oti <3754> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758) poyen <4159> estin <1510> (5748) kai <2532> hnoixen <455> (5656) mou <3450> touv <3588> ofyalmouv <3788>

9:31 oidamen <1492> (5758) oti <3754> o <3588> yeov <2316> amartwlwn <268> ouk <3756> akouei <191> (5719) all <235> ean <1437> tiv <5100> yeosebhv <2318> h <1510> (5753) kai <2532> to <3588> yelhma <2307> autou <846> poih <4160> (5725) toutou <5127> akouei <191> (5719)

9:32 ek <1537> tou <3588> aiwnov <165> ouk <3756> hkousyh <191> (5681) oti <3754> hnewxen <455> (5656) tiv <5100> ofyalmouv <3788> tuflou <5185> gegennhmenou <1080> (5772)

9:33 ei <1487> mh <3361> hn <1510> (5713) outov <3778> para <3844> yeou <2316> ouk <3756> hdunato <1410> (5711) poiein <4160> (5721) ouden <3762>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org