NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:13

9:13 agousin <71> (5719) auton <846> prov <4314> touv <3588> farisaiouv <5330> ton <3588> pote <4218> tuflon <5185>

John 9:15-16

9:15 palin <3825> oun <3767> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> pwv <4459> anebleqen <308> (5656) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> phlon <4081> epeyhken <2007> (5656) mou <3450> epi <1909> touv <3588> ofyalmouv <3788> kai <2532> eniqamhn <3538> (5668) kai <2532> blepw <991> (5719)

9:16 elegon <3004> (5707) oun <3767> ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> tinev <5100> ouk <3756> estin <1510> (5748) outov <3778> para <3844> yeou <2316> o <3588> anyrwpov <444> oti <3754> to <3588> sabbaton <4521> ou <3756> threi <5083> (5719) alloi <243> [de] <1161> elegon <3004> (5707) pwv <4459> dunatai <1410> (5736) anyrwpov <444> amartwlov <268> toiauta <5108> shmeia <4592> poiein <4160> (5721) kai <2532> scisma <4978> hn <1510> (5713) en <1722> autoiv <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org