NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:1

9:1 kai <2532> paragwn <3855> (5723) eiden <1492> (5627) anyrwpon <444> tuflon <5185> ek <1537> genethv <1079>

John 9:20-21

9:20 apekriyhsan <611> (5662) oun <3767> oi <3588> goneiv <1118> autou <846> kai <2532> eipan <3004> (5627) oidamen <1492> (5758) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> hmwn <2257> kai <2532> oti <3754> tuflov <5185> egennhyh <1080> (5681)

9:21 pwv <4459> de <1161> nun <3568> blepei <991> (5719) ouk <3756> oidamen <1492> (5758) h <2228> tiv <5101> hnoixen <455> (5656) autou <846> touv <3588> ofyalmouv <3788> hmeiv <2249> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) auton <846> erwthsate <2065> (5657) hlikian <2244> ecei <2192> (5719) autov <846> peri <4012> eautou <1438> lalhsei <2980> (5692)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org